2010 m. KAUNO MIESTO BURIAVIMO TAURĖ

2010 m. gegužės 01-02 d.d.
Kaunas

Rezultatai: http://kaunas.sailing.lt/vr/Bangputys/2010/Bangpucio%20taure/

LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA

1. TAISYKLĖS
1.1 Regata vykdoma pagal 2009 – 2012 m. Tarptautinės BVT, (ISAF Racing Rules of Sailing 2009 – 2012), regatos nuostatus ir šią instrukciją.
1.2 Bus taikomos jachtų klasės ir įrangos taisykles.
1.3 Nebus jokių LBS specialių nurodymų.
1.4 Starto zona yra zona, nutolusi nuo bet kurio starto linijos taško 50 m.
1.5 Lenktynių zona yra plotas, kuriame gali lenktyniauti jachtos, plius 50m. nuo jo.
1.6 Jeigu yra prieštaravimai tarp Varžybų nuostatų ir šios Lenktynių instrukcijos tai viršenybę turi Lenktynių instrukcija.
1.7 Jeigu yra kalbiniai prieštaravimai, tai tekstas anglų kalba turi viršenybę.

2. INFORMACIJA DALYVIAMS
Informacija dalyviams bus skelbiama oficialioje skelbimų lentoje, kuri yra Kauno buriavimo sporto mokyklos “Bangpūtys” vestibiulyje.

3. LENKTYNIŲ INSTRUKCIJOS PAKEITIMAI
3.1 Bet koks lenktynių instrukcijos pakeitimas bus paskelbtas skelbimų lentoje ne vėliau kaip 1,5 val. iki paruošiamojo signalo to plaukimo, kuriame jis įsigalios.
3.2 Galimi instrukcijos pakeitimai ant vandens, jeigu apie juos įmanoma informuoti visus varžybų dalyvius.
3.3 Bet kokie varžybų tvarkaraščio pakeitimai bus daromi iki 20.00 val. ir įsigalios sekančią dieną.

4. SIGNALAI KRANTE
4.1 Signalai krante bus iškeliami jachtklubo stiebe prie Kauno buriavimo mokyklos „Bangpūtys“ pastato.
4.2 Kai “AP” vėliava pakelta krante, “1 minutė” “AP” taisyklėje yra keičiama į “ne mažiau kaip po 45 minučių”.

5. LENKTYNIŲ TVARKARAŠTIS
5.1 2010 04 30 10:00 –14:00 val. Dalyvių registracija
2010 05 01 09:00 – 09:30 val. Dalyvių registracija
10:00–10:20val.Teisėjų, trenerių ir organizatorių pasitarimas.
10:30 val. Regatos atidarymas
11:55 val. “Perspėjamasis” signalas plaukimui Nr. 1
Plaukimai Nr. 2; Nr. 3; Nr. 4
2010 05 02 11:55 val. “Perspėjamasis” signalas plaukimui Nr. 5
Plaukimai Nr. 6; Nr. 7; Nr. 8
16:00 val. Regatos uždarymas ir nugalėtojų apdovanojimas.
5.2 Regatos organizatoriai pasilieka teisę keisti lenktynių tvarkaraštį ir plaukimų skaičių.
5.3 Vieną dieną gali būti vykdomi ne daugiau kaip 4 plaukimai.
5.4 Šeštadienį paskutinio dienos plaukimo startas gali būti duodamas ne vėliau kaip 17:00 val.
5.5 Sekmadienį paskutinio dienos plaukimo startas gali būti duodamas ne vėliau kaip 15:30 val.

6. KLASIŲ VĖLIAVOS
Klasių vėliavos yra jachtų klasių simboliai:
-470 – baltame fone
-Finn – baltame fone
-Laser-R – raudoname fone;
-Lase-4.7 – žaliame fone;
-Optimist – baltame fone;

7. LENKTYNIŲ ZONA
Lenktynių zona parodyta iliustracijoje A.

8. DISTANCIJA
8.1 Distancijos schema ir ženklų apiplaukimo tvarka parodyta iliustracijoje B.
8.2 Distancija gali būti sutrumpinta, pakeliant vėliavą “S” prie bet kurio distancijos ženklo. (Taisyklė 32.2)

9. ŽENKLAI
9.1 Distancijos ženklai Nr.1; 3;4;5 bus pripučiamos raudonos bojos, o ženklai Nr.1A; 2S; 2P geltonos pripučiamos bojos.
9.2 Starto ženklai bus: lenktynių komiteto laivas iš dešiniojo linijos galo ir plūduras su oranžine vėliavėle iš kairiojo linijos galo.
9.3 Finišo ženklai bus: lenktynių komiteto laivas iš dešiniojo linijos galo ir plūduras su mėlyna vėliavėle iš kairiojo linijos galo.
9.4 Teisėjų laive iškelta vėliava “M” (dažnai besikartojantys garsiniai signalai) reiškia, kad šis laivas pakeičia dingusį ženklą . Laivo stovėjimas ne dingusio ženklo vietoje ar vėliavos “M” nepakėlimas, negalės būti prašymo ištaisyti rezultatą priežastis.

10. STARTAS
10.1 Startų tvarka:
„470“
„Finn“
Laser “Radial”
Laser 4,7
“Optimist”
10.2 Lenktynių startas jachtų grupei bus duodamas, jeigu starto zonoje prieš pakeliant „Perspėjamąjį“ signalą, bus ne mažiau kaip dvi jachtos.
10.3 Lenktynių startai bus duodami pagal 26 taisyklę, “Perspėjamąjį” signalą duodant 5min. prieš starto signalą.
10.4 Starto linija bus žemiau distancijos ženklų Nr. 2S/2P (vartai), tarp oranžinės vėliavos ant lenktynių komiteto laivo, dešiniajame starto linijos gale ir plūduro su oranžine vėliavėle, kairiajame starto linijos gale.
10.5 Sekančių tos dienos plaukimų “Perspėjamasis” signalas jachtų klasei gali būti duotas finišavus visoms jachtoms arba pasibaigus kontroliniam laikui, bet ne anksčiau kaip 5 min. po paskutinės, kontrolinio laiko ribose, finišavusios jachtos. Pirmojo tos dienos plaukimo eiliškumas neprivalomas.
10.6 Kai plaukimas buvo atidėtas ilgam laikui, arba tą pačią dieną turi būti įvykdytas daugiau negu vienas plaukimas, “Perspėjamasis” signalas pirmajam plaukimui ir kiekvienai sekančiai klasei bus duodamas kaip galima greičiau. Jachtų perspėjimui, kad plaukimas ar plaukimų seka prasidės tuojau pat, bus pakeltas „Dėmesio“ signalas, (oranžinė vėliava su vienu garsiniu signalu) likus 1 minutei iki “Perspėjamojo” signalo iškėlimo.
10.7 Jachtos kurioms „ Perspėjamasis“ signalas nebuvo duotas draudžiama įplaukti į starto zoną kol vyksta plaukimų starto procedūra.
10.8 Individualaus ir bendro atšaukimo signalai bus laikomi iškelti 2min.
10.9 Jachta startavusi vėliau nei 3 min. po starto signalo, bus laikoma nestartavusia (DNS).

11. FINIŠAS
Finišo linija bus žemiau starto linijos tarp mėlynos vėliavos ant lenktynių komiteto laivo, dešiniajame finišo linijos gale ir tarp plūduro su mėlyna vėliavėle, kairiajame finišo linijos gale.

12. BAUDŲ SISTEMA
12.1 Kaip numatyta 67 taisyklėje, žiuri gali be nagrinėjimo nubausti jachtą už 42 taisyklės pažeidimą.
12.2 Bus taikomas P Priedas su pakeitimais lenktynių instrukcijos 12.3 paragrafe.
12.3 P2.3 taisyklė nebus taikoma, o P2.2 taisyklė pakeista taip, kad ji bus taikoma bet kuriai baudai po pirmosios.
12.4 Žiuri ir lenktynių komitetų nariai, pastebėję BVT pažeidimą, duos pakartotinį garsinį signalą (tačiau burių numeriai nebus skelbiami), kuris reikš: „ Mes pasiruošę būti liudininkais arba paduoti protestą“.
12.5 Bus taikoma Bauda taškais:
12.5.1 Jachtos pažeidusios LI 10.7;16; 18 ir 19 paragrafus, gaus 5-ių taškų baudą, kurie bus pridedami prie turimo paskutinio plaukimo rezultato, o jeigu iki pažeidimo nė vienas plaukimas dar neįvyko, tai bauda taškais bus pridėta prie pirmojo plaukimo rezultato. Kitų jachtų vietos ir taškai nesikeičia
12.5.2 Už LI 17.3 paragrafo pažeidimą, geriausią vietą tame plaukime užėmusiai pažeidėjo jachtai, pridedami 5 baudos taškai. Kitų jachtų vietos ir taškai nesikeičia
12.6 Jachtos, pažeidusios 28.1 taisyklę, bus diskvalifikuojamos be protesto nagrinėjimo. Tai keičia 63.1 taisyklę.

13. KONTROLINIS LAIKAS
13.1 Prognozuojama plaukimo trukmė ( Target time ) visoms jachtų klasėms 60 min. Prognozuojamos plaukimo trukmės nesilaikymas negali būti prašymo atitaisyti rezultatą priežastis. Tai keičia 62.1(a) taisyklę.
13.2 Jachtos, kurios nefinišuos per 15 min. po pirmos teisingai apiplaukusios distanciją ir finišavusios jachtos, bus laikomos nefinišavusiomis (DNF). Tai keičia taisykles 35 ir A4.

14. PROTESTAI IR PRAŠYMAI ATITAISYTI REZULTATĄ
14.1 Ketinanti paduoti protestą jachta turi apie tai pranešti lenktynių komitetui tuoj pat po finišo.
14.2 Protestų blankus bus galima gauti lenktynių biure. Protestai turi būti pateikti lenktynių biurui protestų padavimų laiku, kuris yra 90min. po paskutinės jachtos finišo paskutiniame tos dienos plaukime.
14.3 Tas pats laikas galioja lenktynių komiteto, protestų komiteto(Žiuri) protestams, prašymams ištaisyti rezultatą. Tai keičia 61.3 ir 62.2 taisykles.
14.4 Protestų informacija bus skelbiama per 30min. nuo protestų pateikimų laiko pabaigos.
14.5 Protestai bus nagrinėjami regatos biuro patalpoje, kuri yra buriavimo sporto mokykloje “Bangpūtys”, jų pateikimo eilės tvarka, kaip galima greičiau, bet ne anksčiau kaip po 30min. nuo protestų pateikimo laiko pabaigos.
14.6 Instrukcijos 10.7; 16;18; ir 19 punktų pažeidimas nebus pagrindas jachtai paduoti protestą. Tai keičia 60.1 (a) taisyklę. Nuobaudos, skirtos protestų komiteto savo nuožiūra pagal šią instrukciją, žymėjimas skaičiuojant taškus bus DPI.
14.7 Sąrašas jachtų, kurios pagal 12.1 šios instrukcijos punktą buvo nubaustos be nagrinėjimo už 42 taisyklės pažeidimą, bus paskelbtas.

15. REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS
15.1 Regata laikoma įvykusi, jei bus įvykdyta ne mažiau kaip 3 plaukimai.
15.2 Jei regatos metu bus įvykdyti mažiau kaip 4 plaukimai, jachtos taškai surinkti visuose plaukimuose bus galutiniai.
15.3 Kai varžybose įvyko 4-8 plaukimai, tai jachtos surinkti taškai bus galutiniai, neįskaitant vieno blogiausio plaukimo.

16. SAUGUMO REIKALAVIMAI
16.1 Pasitraukusi iš lenktynių jachta, turi apie tai, kaip galima greičiau, informuoti lenktynių komitetą.
16.2 Visą buvimo ant vandens laiką galioja 40 taisyklė.
16.3 „Optimist“ klasės jachtos privalo turėti 3 plūdrumo bakus, semtuvėlį, irkliuką ir buksyravimo lyną.

17. OFICIALŪS IR PAGALBINIAI LAIVAI
17.1 Lenktynių komiteto laivai bus iškėlę stačiakampes baltas vėliavas su raidėmis “RC”
17.2 Protestų komiteto laivai bus iškėlę stačiakampes baltas vėliavas su raidėmis “JURY”
17.3 Visi trenerių, žiūrovų ir kito pagalbinio personalo laivai turi būti už lenktynių zonos ribų lenktynių metu – nuo “Paruošiamojo” signalo iki jachtų finišo arba lenktynių atidėjimo, bendro atšaukimo ar nutraukimo, kaip nurodyta LI 1.4 ir 1.5 punktuose

18. ŠIUKŠLIŲ PAŠALINIMAS
Jachtoms draudžiama išmesti šiukšles į vandenį. Šiukšles galima atiduoti pagalbiniams arba lenktynių komiteto laivams.

19 RADIJO RYŠYS
Lenktynių metu jachta negali nei perduoti nei priimti radijo ryšio priemonių signalus, neprieinamus visoms jachtoms. Šis apribojimas taikomas ir mobiliems telefonams.

20. JACHTOS MATMENŲ IR ĮRANGOS KONTROLĖ
Jachtos ir jos įrangos atitikimas klasės taisyklėms ir lenktynių instrukcijai gali būti patikrintas bet kuriuo metu.

21. ATSAKOMYBĖ
Visą riziką, susijusią su sprendimu dalyvauti lenktynėse, dalyvis prisiima sau. (Taisyklė 4: “Sprendimas dalyvauti lenktynėse”). Varžybų organizatoriai neatsakys už dalyvių inventoriaus nuostolius, asmens sužalojimą ar mirtį susijusius su regata, prieš ją, jos metu ar po jos.

Regatos Lenktynių komiteto pirmininkas Rolandas Žentelis